Collaboration :: By country 

    :: Poland

  

ZGŁOSZENIE POLSKO – Serbskiego WSPÓLNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO
NA LATA 2005-2007

APPLICATION FOR A POLISH - Serbian JOINT RESEARCH PROJECT 
FOR YEARS 2005-2007

W RAMACH POROZUMIENIA O WSPOŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY PAN I SERBSKĄ AKADEMIĄ NAUKUNDER THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES AND THE SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

*Uwaga: Niniejszy formularz należy wypełnić pismem maszynowym lub na komputerze w języku angielskim (tytuł projektu prosimy podać także w języku polskim) w 2 egzemplarzach oraz przekazać do Gabinetu Prezesa PAN - Działu ds. Współpracy Naukowej z Zagranicą 

instytucja polska oraz nazwisko koordynatora/Polish COOPERATING INSTITUTION AND Project Leader’s name:

Institute of Physics PAS
DOC. DR HAB. WITOLD DOBROWOLSKI

instytucja zagraniczna oraz nazwisko koordynatora/FOREIGN COOPERATING INSTITUTION AND PROJECT LEADER’S NAME:

Institue of Physics Belgrade 
dr Nebojsa Romcevic

Adres: Al.Lotników 32/46 02-668 Warszawa 
Tel.: +48-22-8435626
Adres: Pregrevica 118 11080 Belgrade/Zemun
Tel.: +381-11-3161-385
Fax: +48-22-8430926  Fax: +381-11-3162-190
Email: dobro@ifpan.edu.pl  Email: romcevi@ipb.ac.rs 

Tytuł wspólnego projektu badawczego (max. 10 słów) / Title of joint project (maximum of 10 words)

Po polsku: Elementarne wzbudzenia z kryształach i strukturach półmagnetycznych
In English: Elementary excitations in semimagnetic crystals and structures 
   
Cześć 1 Szczegóły dotyczące projektu / Part I - Project Details
1. Opis propozycji projektu (max. 100 słów)/Give a brief account in layman’s terms of the nature of the project proposal (100 words max.)

In this project we shall investigate the optical, transport and magnetic properties of semimagnetic semiconductors (bulk crystals and low dimensional structures) based on the lead, mercury and cadmium halchogenides, undoped and doped with the elements of the group III or transitional elements. In undoped alloys we propose investigation phonon properties and electronic structure (electron-phonon and plasmon-phonon interaction). In doped systems the effects connected with the existence of mixed valence of the impurity (DX and off centers) will be investigated as well as coupling of the electron continuum with the vibrational modes of the impurity, long-live relaxation processes and persistent photoconductivity. 

2 Charakterystyka celów wspólnego projektu badawczego; określenie sposobów osiągnięcia celów projektu oraz potrzebnego czasu/ Outline the scientific aims of the joint project; include details of how the project objectives are to be met and the timescales

The main objective of this project is to develop the materials science of magnetic and diluted magnetic semiconductors, which have good perspectives in spintronic applications. We are going to reach a progress in each of above-mentioned directions, using various semiconductor materials, combining the essential properties by doping and variation of the composition of alloys. Our main materials are II-VI and IV-VI diluted magnetic semiconductors (eg .CdFeTe, HgFeTe, PbMnTe) as well as magnetic semiconductors (eg. EuGdTe, EuS).

Investigation would be performed through the following topics:

  1. Vibrational spectroscopy and photoluminescence of Pb1-xMnxTe, PbTe1-xSx, Hg1-xMnxTe, Hg1-xMnxSe, Hg1-xFexTe, Hg1-xFexSe and Hg1-xCdxTe.
  2. Influence of doping with elements of III group (Ga and In) and transitional elements with unfilled d-orbital (Cr, Mn, Co, Ni) on optical and transport properties of the lead and mercury halchogenides.
  3. Phonon properties of quaternary alloys Hg1-xMnxTe1-ySey and  Cd1-xFexTe1-ySey.
First year:
Warsaw: Crystal growth, basic characterization by means of X-ray, transport and magnetic measurements.. 
Belgrade: Low temperature Raman and FIR spectroscopy measurements
Second year:
Warsaw and Belgrade
Low temperature magnetic and photoluminescence measurements in strong magnetic fields.
Complementary transport investigations.
Third year:
Warsaw and Belgrade
Micro Raman spectroscopy at low temperature and high magnetic fields.
Complementary magnetic and transport measurements.
3 Określenie przewidywanych korzyści ze współpracy dla obydwu stron/ Explain the benefit to both sides from this collaboration
  1. Increase of knowledge of optical, magnetic and transport properties of semimagnetic semiconductors as perspective materials for spintronics application.
  2. More effective use of complementary methods and equipments , which exists in both institutions.
  3. Establishment of closer cooperation important for strengthening of European Scientific knowledge (in perspective common applications for European grants)
4 Informacja na temat okresu, trybu oraz zasadniczych wyników wcześniejszych kontaktów naukowych między współpracującymi naukowcami/ Summarize the length and nature of previous contacts between the two groups

The contact between both groups exists since 2002.. During this period a few scientific visits (to Poland and to Serbia) took place. A few papers summarizing the results of common investigation were already published (or are prepared for publication). 

Visits:
- December 2002. N. Romcevic to Institute of Physics PAS.
- October 2004 . W. Dobrowolski and R. Galazka to Institute of Physics, Belgrade.

List of the common papers and presentations: 

N. Romčević, N. Romčević, and Le Van Khoi, Optical properties of Cd1-xMnxTe1-ySey, XXXII International School on Physics of Semiconducting Compounds Jaszowiec 2003, Ustron – Jaszowiec, Poland, May 30 – June 6, 2003, Program & Abstracts 96(2003).

N. Romčević, M. Romčević, L.V. Khoi, V.A. Kulbachinskii, P.D. Maryancuk, and I.A. Churilov, Optical phonons in A1-xMnxTe1-ySey (A = Hg, Cd) alloys, BPU5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, Book of Abstracts 1,156(2003).

N. Romčević, M. Romčević, L.V. Khoi, V.A. Kulbachinskii, P.D. Maryanchuk, and I.A. Churilov, Vibrational Spectroscopy of AII1-xMnxTe1-ySey (AII = Cd, Hg) alloys, 11th International Conference on II-VI Compounds, Niagara Falls, New York, US Sep. 22-26, 2003, Book of abstracts 4.20 (2003).

N. Romčević, J. Trajić, M. Romčević, A. Milutinović, A.J. Nadolny, B. Taliashvili, and V.N. Nikiforov, Far-infrared spectroscopy of Pb1-xMnxTe alloys, YUCOMAT 2003: Fifth Yugoslav Materials Research Society Conference, Herceg-Novi, Serbia and Montenegro, september 15-19, 2003, Programme and the book of abstracts, 1, 29 (2003).

N. Romčević, M. Romčević, Le Van Khoi, A. Mycielski, V.A. Kulbachinskii, P.D. Maryanchuk, and I.A. Churilov, Vibrational Spectroscopy of AII1-xMnxTe1-ySey (AII = Cd, Hg) alloys, phys, stat. sol. (c) 1(4),977-980(2004).

A. Golubović, S. Nikolić, J. Trajić, S. Đurić, N. Romčević, M. Romčević, A. J. Nadolny, B. Taliashvili, and V. N. Nikiforov, Structural Properties of Pb1-xMnxTe Compounds, Matt. Sci. Forum 453-454,99-102 (2004).

  
CZĘŚĆ II KOORDYNATOR POLSKI/ PART II POLISH PROJECT LEADER’S DETAILS
Nazwisko /Family Name:
   Dobrowolski 
Stopień lub tytuł naukowy/Academic title:
   doc dr hab.
 
Imię/First Name:
   Witold Daniel
Instytucja/Institution:
   Instytut Fizyki PAN
Data urodzenia/Date of Birth:
   9 November 1944 
 
Miejsce urodzenia/Place of Birth:
   Kraków
Obecne miejsce zatrudnienie (z podaniem daty rozpoczęcia i stanowiska)/Present appointment (give start date and title)
   Institute of Physics PAS since 1984 
   Since 1991 head of the group Physics of Semimagnetic Semiconductors
 
Stanowiska zajmowane w ciągu ostatnich 5 lat/Positions held in the last five years
  
head of the group   
 
Kwalifikacje akademickie (specjalizacje i stopnie, rok uzyskania i instytucja, także nagrody i wyróżnienia)/Academic qualifications (state field and class of degree(s), year obtained and educational institution; include major awards, prizes, and distinctions)
   M.Sc. in Physics 1969, University of Warsaw 
   Ph.D. in Physics 1976, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences 
   Ph.D. Habilit. 1997, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences

   Three scientific awards granted by Polish Academy of Sciences
   Five awards of Chancellor of Warsaw University
   Member of Polish Physical Society (1999-2000 Treasurer)
   Member of Advisory Board of “Postepy Fizyki  
 
Tytuły 6 najważniejszych opracowań opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych w ciągu ostanich 5 lat/ Title and reference of up to six key recent publications in refereed journals in the last five years

1) Level quantization in the narrow-gap-semiconductor quantum well in a parallel magnetic field, Phys. Rev. B, vol. 62, no 3, 1905- 1911, (2000), Dugaev V.K., Litvinov V.I., Dobrowolski W.

2) Megagauss magnetospectroscopy of EuSPbS multi-quantum wells, Phys. Rev. B, vol. 62, 16798, 2000, Stolpe I., Puhlmann N., Portugall O., Von Ortenberg M., Dobrowolski W., Sipatov A.Y., Dugaev V.K.

3) Magnetic contribution to the specific heat of Pb(1-x)Mn(x)Te, Phys. Rev. B, vol. 65, 165206, (2002), Łusakowski A., Jędrzejczak A., Górska M., Osinniy V., Arciszewska M., Dobrowolski W., Domuchowski V., Witkowska B., Story T., Gałązka R.R

4) Transport and magnetic properties of low temperature annealed GaMnAs", Acta Phys. Pol. A, vol. 102, 659-665, (2002), Kuryliszyn I., Wojtowicz T., Liu M.T., Furdyna J.K., Dobrowolski W., Broto J.M., Goiran M., Portugall O., Rakoto, H., Raquet H.

5) Low temperature annealing studies of GaMnAs, J. Supercond 16, 63-66 (2003), Kuryliszyn I, Wojtowicz T, Liu X, Furdyna J.K., Dobrowolski W., Broto J.-M., Goiran M., Portugall O., Rakoto H., Raquet B.

6) The effect of Mn interstitials on the lattice parameter of GaMnAs, J. Appl. Phys. 95 (2) 603 (2004).Kuryliszyn-Kudelska I., Domagala J.Z, Wojtowicz T., Liu X., E. Łusakowska, Dobrowolski W., Furdyna J.K., 
  

   
CZĘŚĆ III – KOORDYNATOR ZAGRANICZNY/ PART III .FOREIGN PROJECT LEADER’S DETAILS 
Nazwisko/Family Name:
   Romcevic
Stopień lub tytuł naukowy/Academic title:
   Dr
Imię/First Name:
   Nebojsa
Instytucja/Institution
   Institute of Physics, Belgrade
 
Data urodzenia/Date of Birth:
   25.02.1963. 
Miejsce urodzenia/Place of Birth
   Kraljevo
 
Obecne miejsce zatrudnienia (z podaniem daty rozpoczęcia i stanowiska)/Present appointment (give start date and title)
   25.02.2003., Research assosiate proffesor
 
Stanowiska zajmowane w ciągu ostatnich 5 lat/ Positions held in the last five years
  
Permanent positon in Institute of Physics, Belgrade.
  
Kwalifikacje akademickie (specjalizacje i stopnie, rok uzyskania i instytucja, także nagrody i wyróżnienia)/Academic qualifications (state field and class of degree(s), year obtained and educational institution; include major awards, prizes, and distinctions)
  
Bachelor of Science, Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engeneering, University of Belgrade, 1987.
   Master of Science, Physics, Faculty of Physics, University of Belgrade, 1991.
   PhD, Physics, Faculty of Physics, University of Belgrade, 1997.
 
Tytuły 6 najważniejszych opracowań opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych w ciągu ostanich 5 lat/ Title and reference of up to six key recent publications in refereed journals in the last five years

M. Romčević, N. Romčević, D.R. Khokhlov, and I.I. Ivanchik, Raman spectroscopy of impurity states in gallium-doped PbTe, J. Phys.: Condens. Matter 12,8737-8744(2000).

M. Romčević, N. Romčević, and V.N. Nikiforov, Far-infrared spectra of Pb1-xMnxTe alloys, Infrared Physics & Technology 42,541-545(2001).

M. Romčević, and N. Romčević, Far-infrared spectra of Hg1-xMnxTe alloys, Infrared Physics & Technology 44,35-41(2003).

G.S. Ristić, Ž.D. Bogdanov, S. Zec, N. Romčević, Z. Dohčević-Mitrović, and Š.S. Miljanić, Effect of the substrate material on diamond CVD coating properties, Materials Chemistry and Physics 80,529-536(2003).

J. Trajić, M. Romčević, N. Romčević, S. Nikolić, A. Golubović, S. Durić, and V.N. Nikiforov, Optical properties of PbTe:Mn,Journal of Alloys and Compounds 365,89-93(2004).

J. Trajić, M. Romčević, N. Romčević, S. Nikolić, A. Golubović, S. Durić, and V.N. Nikiforov, Far-infrared Phonon Spectroscopy of Cd1-xMnxS Quantum Dots, Matt. Sci. Forum 453-454,293-298(2004).
 

  
CZĘŚĆ IV – Inni uczestnicy projektu/ PART IV Other Project Participants
Nazwiska, tytuły naukowe, stanowiska pozostałych uczestników projektu/Give names, titles and job status of other project participants.

   Prof. dr hab. Robert Gałązka - head of Department Physics of Semiconductors
   Prof. dr hab, Andrzej Mycielski – head of Group of physics of AIIBVI semiconductors
   Doc. dr hab. Tomasz Story – head of Group of physics and technology of epitaxial layers
   Dr Le Van Khoi - adiunkt
   Dr Monika Arciszewska - adiunkt
   Mgr Piotr Dziawa – Ph.D. student
   Mgr Beata Brodowska – Ph.D. student

   Dr Z.V. Popovic, Professor, Director of The Center of Solid State Physics and New Materials, Institute of Physics, Belgrade.
   Dr M. Romcevic, Research assistent profesor, Institute of Physics, Belgrade.
   Mr J. Trajic, Research assistent, Institute of Physics, Belgrade.
   Mr N. Paunovic, Research assistent, Institute of Physics, Belgrade. 
  

   
CZEŚĆ V WYNIKI WSPÓŁPRACY/ PART V Outputs
Prosimy podać przyjęte przez grupy zasady dotyczące publikacji wyników współpracy i Praw Własności Intelektualnej/Please also state the policy agreed between the two groups concerning publication of results and Intellectual Property Rights (IPR) 

   Results will be presented on local and international conferences and published in international journals We agree about no restriction for the publication of research results.

  
CZĘŚĆ VI FINANSE/ PART VI FINANCES 
PROSIMY PODAC KALKULACJE KOSZTÓW WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU/PLEASE GIVE THE DETAILS OF FUNDS REQUESTED, FOLLOWING THE EXAMPLE GIVEN BELOW FOR ALL THE PROPOSED VISITORS
 
Prosimy przygotować kosztorys w złotych polskich/Please quote the estimates in PLN.

I rok /Year 1:
a) koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce/ a) maintenance of foreign visitors to Poland:

Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Zakwaterownie i diety /
Accommodation and Subsistence
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
N. Romcevic
M. Romcevic
N. Paunovic 

10.09.2005-25.09.2005
10.09.2005-25.09.2005
01.06.2005-08.06.2005

3000
3000
1200
3000
3000
1200

Ogólny roczny koszt /Total annual cost: 7200

b) koszty podróży naukowców polskich do .Serbii /b) travel costs of Polish scientists to the Serbia.
Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Koszty podróży/
International Travel 
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
W. Dobrowolski
T. Story

one week
one week 

1400
1400
1400
1400

Ogólny roczny koszt/Total annual cost: 2800

II rok /Year 2:
a) koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce/ a) maintenance of foreign visitors to Poland:
Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Zakwaterownie i diety /
Accommodation and Subsistence
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost

Z.V. Popovic
N. Romcevic
M. Romcevic
N. Trajic 

two weeks
one week
one week
one week

2800
1400
1400
1400
2800
1400
1400
1400

Ogólny roczny koszt /Total annual cost: 7000

b) koszty podróży naukowców polskich do .Serbii /b) travel costs of Polish scientists to the Serbia.
Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Koszty podróży/
International Travel 
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
R.R. Gałązka
Le Van Khoi

one week
one week 

1400
1400
1400
1400

Ogólny roczny koszt/Total annual cost: 2800

III rok /Year 3:
a) koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce/ a) maintenance of foreign visitors to Poland:
Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Zakwaterownie i diety /
Accommodation and Subsistence
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
N. Romcevic
M. Romcevic
N. Trajic 

two weeks
one week
one week

2800
1400
1400
2800
1400
1400

Ogólny roczny koszt /Total annual cost: 5600

b) koszty podróży naukowców polskich do .Serbii /b) travel costs of Polish scientists to the Serbia.
Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Koszty podróży/
International Travel 
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
W. Dobrowolski
P. Dziawa

one week 
one week 

1400
1400
1400
1400

Ogólny roczny koszt/Total annual cost: 2800

Prosimy przygotować kosztorys w złotych polskich/Please quote the estimates in PLN.

I rok /Year 1:
a) koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce/ a) maintenance of foreign visitors to Poland:

Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Zakwaterownie i diety /
Accommodation and Subsistence
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
N. Romcevic
M. Romcevic
N. Paunovic 
10.09.2005 -25.09.2005
10.09.2005-25.09.2005
01.06.2005 - 08.06.2005
3000
3000
1200
3000
3000
1200

Ogólny roczny koszt /Total annual cost: 7200

b) koszty podróży naukowców polskich do .Serbii /b) travel costs of Polish scientists to the Serbia.
Nazwiska/
Name(s)
Daty/Czas trwania wizyty/
Date/Duration of Visit
Koszty podróży/
International Travel 
Ogólny koszt wizyty/
Total Visit Cost
W. Dobrowolski
T. Story
one week 
one week 
1400
1400
1400
1400

Ogólny roczny koszt/Total annual cost: 2800

 
Szczegóły dotyczące wsparcia finansowego niniejszego projektu z innych źródeł/ Details of financial support (promised or requested) from other sources for this project and specifically for the visits listed
  
Serbian Ministry of Science and Environmental Protection under Project 1481
 
CZĘŚĆ VII Podpisy/PART VII Signatures
Niniejsze zgłoszenie wspólnego projektu badawczego winne być podpisane (z podaniem dat) przez obydwu koordynatorów projektu oraz przez dyrektorów współpracujących palcówek naukowych/This application for a Joint Project must be signed and dated by both Project Leaders and the Directors of research centres in the space below.
 
Koordynator polski /Polish Project Leader Data/Date

 

Dyrektor polskiej placówki/Director of Polish research centre  Data/Date

 

Koordynator zagraniczny/Foreign Project Leader  Data/Date

 

Dyrektor placówki zagranicznej/Director of foreign research centre
Data/Date

 

  

Center for Solid State and New Materials :: Collaboration:: By Country
::
Poland :: print