Publications :: Manuals

    Dr Ivana Hinić ::

Uputstvo za korišćenje uređaja u laboratoriji za Raman spektroskopiju

 
O Raman spektroskopiji i njenoj primeni u fizici materijala videti u:
 • Z.V.Popović:
  Raman scattering in Materials Science
  Materials Science Forum,V.214,11(1996)
 • Z.V.Popović:
  Raman Scatering by defects and Impurities
  Science of Sintering,28,35(1996).
 • M.J.Konstantinović:
  Rasejanje svetlosti- kvantni fenomeni. Ramanova spektroskopija
  Zbornik radova sa simpozijuma “Kvantni svet”- Institut za fiziku, 1996, str.108
 • M.J.Konstantinović:
  Ramanova spektroskopija”- Eskperimentalni uredjaj 
  Zbornik radova sa simpozijuma “Kvantni svet”- Institut za fiziku, 1996, str.156

Navedene radove možete potražiti na sajtu Centra za fiziku čvrstog stanja i nove materijale.

 

Sistem za Raman spektroskopiju 
Centra za fiziku čvrstog stanja i nove materijale

Osnovne komponente sistema za Raman spektroskopiju su:

 1. Svetlosni izvor: laser
 2. Monohromator za analizu spektra 
 3. Detektor 
 4. Kompjuter sa programom za upravljanje
 5. Optičke komponente:Sočiva, polarizatori, objektiv …
 6. Kriostat sa pripadajućom opremom

Pre početka merenja proveriti (da se ne desi nešto destruktivno):

 • Da li je podignut visoki napon na detektoru? 
  Na voltmetru izvora visokog napona treba da bude 1760 V.
  Ako nije, pristupiti podizanju visokog napona na detektoru (poglavlje 1.).
 • Da li ima vode u mreži? 
  Otvoriti slavinu (npr. za hladjenje turbomolekularne pumpe) i proveriti da li voda teče.
 • Da li je vrednost brojača na monohromatoru ista kao u programu? 
  Ako nestane struje, brojač u programu može da «pobrljavi». Ako se ne usaglasi sa mehaničkim brojačem na monohromatoru, program ne pušta da se merenje vrši. Kalibrisati programski brojač (poglavlje 5.).
 • Da li talasna duzina laserske linije kojom se meri odgovara vrednosti u softverskom programu? 
  Ako se to ne uskladi postoji opasnost da se «pretrči» preko laserske linije i trajno odšteti detektor. Zato treba da talasna dužina u programu (poglavlje 5.) odgovara korišćenoj laserskoj liniji. 

Nakon navedene provere može se pristupiti merenju.


     Tokom merenja obavezno voditi laboratorijski dnevnik u koji se unose sledeći podaci: Datum, operater (ko meri), koji uzorak se meri i pod kojim uslovima (temperatura, talasna dužina i snaga laserske linije, veličina slitova, polarizacija, itd.), ime datoteke i poddirektorijujma gde su podaci smešteni.

Napomena: Za vreme trajanja merenja nije neophodno boraviti u laboratoriji, ali je neophodno kontrolisati odvijanje eksperimenta svakih 15-20 minuta. Pušenje u laboratoriji je najstrože zabranjeno!!!


Ostatak će biti uradjen narednih dana...

 

Center for Solid State and New Materials :: Publications :: Manuals
:: dr Ivana Hinic :: Uputstvo za korišćenje uređaja u laboratoriji za Raman spektroskopiju
 
:: print